Pranešimai apie pažeidimus

ConnectPay netoleruoja pažeidimų įmonės viduje, su klientais ir partneriais. ConnectPay tikisi, kad jūs mus informuosite apie: 
 • nusikaltimus, kurie buvo, yra arba gali būti padaryti;
 • įstatymų nesilaikymą;
 • teisingumo pažeidimus;
 • bandymą papirkti ar užsiimti korupcine veikla;
 • diskriminacinius, labai neatsargius veiksmus, neveikimą arba labai netinkamą valdymą;
 • sukčiavimą, finansinį aplaidumą ar netinkamą elgesį;
 • bandymą sunaikinti bet kokią informaciją apie pažeidimus;
 • bandymą papirkti;
 • netinkamą, neetišką ConnectPay atstovų elgesį;
 • improper, unethical behaviour of ConnectPay representatives;
 • asmeninius įžeidimus (pvz., patyčios, priekabiavimas, diskriminacija).

 

Pateiktas sąrašas nėra baigtinis. 
ConnectPay suteikia saugų būdą pranešti apie bet kokius jums žinomus pažeidimus – kviečiame mus informuoti el. paštu fraud@connectpay.com. Laišką peržiūrės paskirtas ConnectPay darbuotojas, o jūs būsite informuoti apie tyrimo eigą. 

Garantijos ir konfidencialumas

 

Anonimiškai išreikštas susirūpinimas yra daug mažiau patikimas ir sunkiau tiriamas, todėl ConnectPay skatina jus atskleisti savo tapatybę. 
Mes garantuojame, kad pranešusi šalis nebus diskriminuojama ir nepatirs jokio neigiamo poveikio dėl pranešimo. 
Išskyrus atvejus, kai pranešimus teikianti šalis tyrimo metu aiškiai sutiko atskleisti savo tapatybę, įskaitant aiškų sutikimą atskleisti savo tapatybę kompetentingoms institucijoms, ConnectPay perduodama pranešimą kompetentingai institucijai nuasmenins perduodamus duomenis. Pagal privalomas teisės normas ConnectPay gali būti įpareigota atskleisti pranešančiosios šalies tapatybę vėlesnių tyrimų metu, o pranešimą teikiančiai šaliai gali tekti pateikti pareiškimą kaip reikalingų įrodymų dalį. 
Visa informacija, kurią atskleidė pranešusioji šalis ir (arba) tapo žinoma tiriant pažeidimus, nebus atskleista jokioms trečiosioms šalims, kol tyrimas nebus baigtas, išskyrus įmonės vadovybę arba kompetentingas institucijas ir pareigūnus, jei to prireiktų. 
Pranešimą teikiančios šalies arba asmens, įtariamo pažeidimu, identifikavimo duomenys gali būti teikiami tik pranešimą nagrinėjančiam asmeniui ar institucijai, tačiau kiekvienu atveju iš anksto apie tai pranešus pranešusiai šaliai, nurodant tokio atskleidimo priežastis. 
Aukščiau nurodytų konfidencialumo įsipareigojimų nebus paisoma, jei pranešimą teikianti šalis sąmoningai pateikė klaidingą informaciją. 
ConnectPay užtikrina, kad visi tyrimo metu surinkti asmens duomenys bus tvarkomi pagal įmonės asmens duomenų apsaugos politiką. 

Pranešimai kompetentingoms trečiosioms šalims

Pranešėjas apie savo įtarimus gali informuoti Lietuvos banką ar kitas kompetentingas išorės institucijas. Tokios ataskaitos turėtų būti teikiamos taip, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme, tais atvejais, kai:
 • pažeidimas gali turėti lemiamą poveikį viešajam interesui;
 • pažeidimas gali padaryti didelę žalą;
 • pažeidimas gali būti susijęs su vadovybe arba (arba) akcininku (-ais);
 • nebuvo sureaguota į pranešimą, arba netenkina tyrimo rezultatai;
 • tikėtina, kad pranešus gali būti neišlaikytas konfidencialumas, arba kad pažeidimas nebūtų tinkamai ištirtas bandant jį nuslėpti, arba būtų daromas spaudimas pranešančiajai šaliai.