Privatumo Politika

Galioja nuo 2022 04 12
Ankstesnė Privatumo Politikos versija galiojo 2021 02 25 - 2022 04 12

Bendrosios sąlygos

1.1. Duomenų valdytojas – UAB „ConnectPay“, įmonės kodas 304696889 (toliau – Bendrovė), registruotosios buveinės adresas Algirdo g. 38, 03218, Vilnius, Lietuva. Bendrovė yra Lietuvos priežiūros institucijos – Lietuvos banko – įgaliota ir reguliuojama elektroninių pinigų įstaiga. Bendrovės veikla apima elektroninių pinigų išleidimą, elektroninių pinigų išpirkimą, mokėjimo priemonių išleidimą ir (arba) įsigijimą, mokėjimo operacijų vykdymą, mokėjimų inicijavimą ir sąskaitos informacijos paslaugas, grynųjų pinigų išėmimą ir įnešimą į mokėjimą sąskaitą. Bendrovės licenciją ir visą pagal ją vykdomą veiklą galima rasti čia.
1.2. Šioje Privatumo politikoje nustatomas pagrindas, kuriuo remdamasi Bendrovė tvarko Kliento ir Partnerio asmens duomenis. Šis pagrindas pagrįstas Bendrovės vidaus politika ir tvarka. Visą Bendrovės veiklą reglamentuoja galiojantys įstatymai, susiję su elektroniniais pinigais, įskaitant, be kita ko, visus teisės aktus, susijusius su finansų įstaigomis ir finansinėmis paslaugomis. Be to, kadangi Bendrovė renka ir naudoja savo klientų (toliau – Klientai) asmens duomenis (toliau – Asmens duomenys), ir trečiųjų šalių paslaugų teikėjų duomenis (toliau – Partneriai), Bendrovė privalo naudoti ir tvarkyti Klientų ir Partnerių Asmens duomenis tik vadovaudamasi šia privatumo politika ir galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais Asmens duomenų apsaugą.
1.3. Jei potencialus Bendrovės Klientas yra juridinis asmuo, Kliento vadovas ar kitas atstovas, užpildęs registracijos paraišką dėl Bendrovės produktų ir paslaugų naudojimo, deramai informuoja Duomenų subjektus (Naudos Gavėjus, Vadovą ir kt.) apie jų duomenų perdavimą Bendrovei, taip pat apie Bendrovės Privatumo politikos turinį.

Asmens duomenų tvarkymo principai

2.1. Bendrovė įsipareigoja laikytis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje galiojančių Asmens duomenų apsaugos reglamentų ir teisės aktų nuostatų.
2.2. Ši Privatumo politika yra parengta siekiant supažindinti Klientus ir Partnerius su tuo, kaip Bendrovė tvarko savo Klientų ir Partnerių Asmens duomenis ir kokios priemonės yra įgyvendinamos Bendrovėje siekiant tinkamos Asmens duomenų, kurie yra tvarkomi teikiant Paslaugas, apsaugos. Toliau nurodyti principai, kurių Bendrovė griežtai laikosi, kad atitiktų savo Klientų ir Partnerių Asmens duomenų apsaugos poreikius.
 • Asmens duomenys renkami konkrečiai nurodytais ir teisėtais tikslais ir toliau nebus tvarkomi tokiu būdu, kuris yra nesuderinamas su tikslais, kurie buvo nustatyti prieš surenkant Asmens duomenis.
 • Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, sąžiningai ir laikantis skaidrumo principų.
 • Asmens duomenys yra tikslūs ir, jei to reikia tvarkant Asmens duomenis, nuolat atnaujinami.
 • Asmens duomenys renkami tik tokia apimtimi, kiek tai būtina norint pasiekti nurodytą teisėtą tikslą.
 • Asmens duomenys saugomi Bendrovės nurodytą laikotarpį, tačiau ne ilgiau, nei nustatyta galiojančiuose teisės aktuose. Pasibaigus saugojimo terminui, Asmens duomenys bus sunaikinti.
 • Įgyvendinamos tinkamos organizacinės priemonės, skirtos apsaugoti Asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo ir bet kokio kito neteisėto valdymo.
 • Įgyvendinamos priemonės, skirtos neleisti naudoti Asmens duomenų asmenims, siekiantiems įgyti lėšas apgaulės būdu.
 • Klientų Asmens duomenys laikomi konfidencialia informacija ir gali būti atskleisti trečiosioms šalims tik laikantis Privatumo politikoje, Bendrovės vidaus dokumentuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytų taisyklių ir tvarkos.
 • Tvarkant Asmens duomenis, kai teikiamos kai kurios paslaugos ir produktai, rizikos valdymo tikslais ir vykdant Bendrovės teisinius įsipareigojimus gali būti naudojamas profiliavimas automatizuotomis priemonėmis.

Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas ir tikslai

3.1. Asmens duomenis Bendrovė tvarko tik tuomet, kai Klientas ar Partneris yra davęs sutikimą ir (arba) kai duomenų tvarkymas yra būtinas siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra Klientas ar Partneris, arba Kliento ar Partnerio prašymu imtis veiksmų prieš sudarant sutartį, ir (arba) tvarkyti duomenis, reikalingus Bendrovei taikomai teisinei prievolei įvykdyti.
3.2. Asmens duomenų tvarkymo tikslai nurodyti toliau:
(a)   bet kurios iš šių Paslaugų teikimas:
 • elektroninių pinigų išleidimas, platinimas ir išpirkimas;
 • mokėjimo operacijų vykdymas;
 • mokėjimo inicijavimo ir sąskaitos informacijos paslauga;
 • verslo kortelių paslauga;
 • atsiskaitymo mokėjimo kortelėmis paslauga.
(b)  sutarčių sudarymas ir vykdymas (su Klientais arba Partneriais);
(c)  Klientų aptarnavimas, įskaitant atsakymų į klausimus, atsiliepimus, skundus ir informacijos apie Bendrovės produktus ar paslaugas teikimą;
(d)  Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme bei kituose teisiniuose dokumentuose numatytų įsipareigojimų vykdymas (Kliento identifikavimas, nuolatinė Kliento veiklos stebėsena, rizikos vertinimas, rizikos valdymo veiklos);
(e) Finansinį sektorių reglamentuojančiuose teisiniuose aktuose numatytų įsipareigojimų vykdymas (pvz. trečiųjų šalių paslaugų teikėjų identifikavimas ir vertinimas pagal funkcijų perdavimo trečiosioms šalims EBA gaires);
(f) be to, Bendrovė gali rinkti ir tvarkyti Kliento Asmens duomenis vykdydama savo tiesioginės rinkodaros operacijas.
3.3. Tiesioginės rinkodaros tikslais surinkti Asmens duomenys gali būti tvarkomi tik tuomet, jei Klientas yra davęs tokiems veiksmams aiškų sutikimą. Sutikimas gali būti gaunamas tik tokiu būdu, kai aiškiai nurodoma, kad Klientas sutinka, kad jo Asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais. Tiesioginė rinkodara – tai visa veikla, kurią vykdydama Bendrovė siūlo Klientui savo prekes ar paslaugas paštu, telefonu ar kitomis tiesioginėmis elektroninėmis priemonėmis. Klientui atsisakius duoti sutikimą tvarkyti savo Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, jo Asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais nebus tvarkomi.
3.4. Klientui suteikiama teisė atšaukti duotą sutikimą dėl Asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais. Klientas gali laisvai atšaukti duotą sutikimą bet kuriuo metu naudodamasis elektroniniu kanalu, skirtu Kliento sąskaitos tvarkymui ir bendravimui su Bendrove.

Tvarkomų Asmens duomenų rūšys ir šaltiniai

4.1. Vadovaudamasi pirmiau a, b, c, d ir e punktuose nurodytais tikslais, Bendrovė tvarko šiuos Asmens duomenis:
a)  Klientų (fizinių asmenų): vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, gimimo vieta, pilietybė, amžius (gimimo metai), adresas, gyvenamoji vieta, asmens tapatybės kortelės (paso) numeris, išdavimo vieta, data ir galiojimo pabaigos data, mobiliojo telefono numeris, el. pašto adresas, užimtumo duomenys, nuotrauka, parašas, finansų įstaigos sąskaitos numeris, IBAN numeris, debeto kortelės numeris, vaizdo ir garso įrašas identifikacijai, telefoniniai pokalbiai, kliento IP adresai, operacijos data, operacijos suma, valiuta, vieta, duomenys apie lėšų gavėją, atliktų veiksmų istorija, lėšų šaltinis, telefoninių pokalbių garso įrašai, jei Klientas skambina klientų aptarnavimo numeriu ir kt.;
b)  klientų (fizinių bei juridinių asmenų) atstovų, kliento valdymo organų narių ir kitų atstovų (pavyzdžiui, darbuotojų), kurie pagal įmonės dokumentus yra įgalioti atstovauti klientui santykiuose su duomenų valdytoju arba veikia pagal įgaliojimą arba pagal oficialų paskyrimą atstovavimo klientui tikslais: vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, gimimo vieta, pilietybė, amžius (gimimo metai), adresas, gyvenamoji vieta, asmens tapatybės kortelės (paso) numeris, išdavimo vieta, data ir galiojimo pabaigos data, mobiliojo telefono numeris, el. pašto adresas, darbo duomenys, nuotrauka, parašas, banko sąskaitos informacija (banko pavadinimas ir banko sąskaitos numeris), operacijos data, operacijos suma, valiuta, duomenys apie lėšų gavėją (fizinio asmens vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas ar kitas šiam asmeniui priskirtas unikalus identifikavimo požymis, juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, registruotosios buveinės adresas, kodas, jei yra), telefoninių pokalbių garso įrašai, jei Klientas skambina klientų aptarnavimo numeriu ir kt.;
c) klientų (juridinių asmenų) naudos gavėjų, fizinių asmenų, kuriems tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso juridinis asmuo, valdančių pakankamą akcijų ar balsavimo teisių skaičių arba kitaip vykdančių kontrolę: vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, gimimo vieta, pilietybė, amžius (gimimo metai), adresas, gyvenamoji vieta, asmens tapatybės kortelės (paso) numeris, išdavimo vieta, data ir galiojimo pabaigos data, mobiliojo telefono numeris, el. pašto adresas, užimtumo duomenys, nuotrauka, parašas, valdomų akcijų skaičius, balsavimo teisės arba akcinis kapitalas, operacijos data, operacijos suma, valiuta, duomenys apie lėšų gavėją (fizinio asmens vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas ar kitas šiam asmeniui priskirtas unikalus identifikavimo požymis, juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, registruotosios buveinės adresas, kodas, jei yra), telefoninių pokalbių garso įrašai, jei Klientas skambina klientų aptarnavimo numeriu ir kt.;
d) Prekybininkų klientų (fizinių asmenų, kurie naudojasi mokėjimo inicijavimo ar sąskaitos informacijos paslaugomis): vardas, pavardė, mobiliojo telefono numeris, el. pašto adresas, unikalus Prekybininko vartotojo identifikacinis numeris, IBAN numeris, IP adresas, telefoninių pokalbių garso įrašai, jei duomenų subjektas skambina klientų aptarnavimo numeriu.
e) Prekybininkų klientų (fizinių asmenų, kurie naudojasi mokėjimo kortele galimybe): vardas, pavardė, mobiliojo telefono numeris, elektroninio pašto adresas, unikalus Prekybininko vartotojo identifikacinis numeris, IP adresas, telefoninių pokalbių garso įrašai, jei duomenų subjektas skambina klientų aptarnavimo numeriu.
f) Bendrovės trečiųjų šalių teikėjų, partnerių atstovų: vardas, pavardė, mobiliojo telefono numeris, elektroninio pašto adresas, telefoninių pokalbių garso įrašai, jei duomenų subjektas skambina klientų aptarnavimo numeriu.
g) Verslo kortelių turėtojų (fizinių asmenų, kurie naudojasi verslo kortelėmis): vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, gimimo vieta, pilietybė, amžius (gimimo metai), adresas, gyvenamoji vieta, asmens tapatybės kortelės (paso) numeris, išdavimo vieta, data ir galiojimo laikas, mobiliojo telefono numeris, el. pašto adresas, ryšys su Klientu, sąskaitos numeris, prie kurios susieta verslo kortelė, nuotrauka, parašas, kortelės operacijos data, operacijos suma, valiuta, duomenys apie lėšų gavėjas (fizinio asmens vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas ar kitas šiam asmeniui priskirtas unikalus požymis asmeniui identifikuoti, juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinės adresas, kodas, jei yra), telefoninių pokalbių garso įrašai, jei duomenų subjektas skambina klientų aptarnavimo numeriu.4.2. Bendrovė turi teisę tvarkyti kitus Asmens duomenis, nei nurodyta, jeigu yra nustatyti teisėti ir iš anksto apibrėžti Asmens duomenų tvarkymo tikslai. Tokiu atveju Asmens duomenys renkami ir tvarkomi laikantis taikomų teisinių reikalavimų ir kompetentingų institucijų nustatytos tvarkos.
4.2. Tiesioginės rinkodaros tikslais renkami ir tvarkomi šie Asmens duomenys: vardas, pavardė, el. pašto adresas, mobiliojo telefono numeris ir gyvenamosios vietos adresas.
4.3. Kliento Asmens duomenys saugomi taip, kad Kliento tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei yra būtina tikslais, kuriais tvarkomi Asmens duomenys. Kliento Asmens duomenų saugojimo šioje Privatumo politikoje nurodytais tikslais, išskyrus tiesioginės rinkodaros tikslą, terminai yra nustatyti galiojančiuose teisės aktuose. Bendrovė griežtai laikosi šių sąlygų, o atsiradus pasikeitimams, sąlygos bus keičiamos atsižvelgiant į tuos pasikeitimus. Tiesioginės rinkodaros tikslu renkami ir tvarkomi duomenų subjekto Asmens duomenys saugomi ne ilgiau, nei galioja duomenų subjekto sutikimas.
4.4. Kliento/Partnerio Asmens duomenys gaunami iš toliau nurodytų šaltinių:
 • Klientas – Kliento asmens duomenys gaunami verslo santykių pradžioje ir gali būti toliau renkami visą sutarties įgyvendinimo laiką;
 • Partneris – Partnerio atstovų asmens duomenys gaunami verslo santykių pradžioje ir gali būti toliau renkami visą sutarties įgyvendinimo laiką;
 • komerciniai bankai ar kitos kredito ir finansų įstaigos – Asmens duomenys iš komercinių bankų, kitų kredito ir finansų įstaigų gaunami vykdant mokėjimo operacijas;
 • Prekybininkai – mokėjimo inicijavimo ir sąskaitos informacijos paslaugoms teikti, Asmens duomenys gaunami iš Prekybininkų, teikiant mokėjimo inicijavimo ir (arba) sąskaitos informacijos paslaugą;
 • kiti trečiųjų šalių teikėjai, pvz., valstybiniai ir nevalstybiniai registrai, asmens tapatybės tikrinimo duomenų bazės, tarptautinės sankcijų įgyvendinimo, teisėsaugos institucijos, kitos duomenų bazės ir atvirojo kodo sistemos. Asmens duomenys gaunami vykdant tokius teisinius įsipareigojimus, kaip asmens tapatybės nustatymas, išsamaus patikrinimo procesai ir reikalaujamos patikros.

Kliento Asmens duomenų gavėjai

5.1. Šioje Privatumo politikoje nurodyti Kliento Asmens duomenys gali būti perduodami:
a) mokėjimo paslaugų naudotojams (gavėjams ir mokėtojams);
b) finansų įstaigoms;
c) mokėjimo įstaigos tarpininkui;
d) Lietuvos Respublikos bankui ir SEPA / Tarptautinės tarpbankinių finansinių telekomunikacijų sistemos – SWIFT dalyviui (šiems gavėjams asmens duomenys teikiami tik jei jie naudojasi bendra mokėjimų eurais erdve – SEPA / SWIFT);
e) kredito (debeto) kortelių tvarkymo paslaugų teikėjui;
f) asmens tapatybės tikrinimo paslaugų teikėjams;
g) programinės įrangos kūrimo ir palaikymo paslaugų pardavėjams;
h) operacijų stebėsenos paslaugų teikėjams;
i) rizikos valdymo priemonių tiekėjams;
j) interneto svetainių domenų prieglobos paslaugų teikėjams;
k) debesijos paslaugų teikėjams;
l) kitiems tiekėjams;
m) teisėsaugos institucijoms, reguliavimo institucijoms ar teismams tais atvejais, kai Bendrovė privalo tai daryti remiantis įstatymais.
5.2. Kliento Asmens duomenys gali būti perduodami pirmiau nenurodytoms trečiosioms šalims tik konkrečiai nurodytais ir teisėtais tikslais ir tik toms trečiosioms šalims, kurios turi įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytą teisę gauti asmens duomenis Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės valstybėse.
5.3. Kai kuriais atvejais tvarkant pirmiau aprašytą Kliento informaciją ji gali būti siunčiama į EEE nepriklausančias šalis. Tokiomis aplinkybėmis Bendrovė imsis visų pagrįstų veiksmų siekdama užtikrinti, kad Kliento duomenys būtų tvarkomi saugiai ir laikantis šios Privatumo politikos nuostatų.

Duomenų saugojimo laikotarpis

6.1. Remiantis įstatymais (Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymu ir atsižvelgiant į senaties terminą), Bendrovė turi teisę saugoti Asmens duomenų įrašus ne ilgiau kaip 10 metų nuo jos verslo santykių su Klientu pabaigos. Prie tokie įrašų priskiriami tokie Asmens duomenys, kaip Kliento vardas ir pavardė / pavadinimas, kontaktiniai duomenys, sąskaitos duomenys, operacijų istorija ir kt. Sutikimas dėl tiesioginės rinkodaros galioja tol, kol Klientas jį atšaukia, bet ne ilgiau kaip 5 metus. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie konkrečius saugojimo laikotarpius, taikomus kitų kategorijų asmens duomenims, susisiekite su mumis tiesiogiai el. pašto adresu: [email protected]

Asmens duomenų saugumas

7.1. Bendrovė įgyvendina būtinas organizacines ir technines priemones, kad perdavimo ir saugojimo metu apsaugotų Klientų asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Slapukų naudojimas

8.1. Slapukai – tai nedideli tekstiniai failai, dažnai turintys unikalius identifikatorius, kuriuos žiniatinklio serveriai siunčia žiniatinklio naršyklėms ir kurie vėliau gali būti siunčiami atgal į serverį kiekvieną kartą, kai naršyklė prašo iš serverio tam tikro puslapio.
8.2. Bendrovė turi savo interneto svetainę, tad slapukai gali būti gaunami siekiant suteikti Duomenų subjektui galimybę naudotis visomis Bendrovės teikiamomis Paslaugomis, kai šis lankosi interneto svetainėje, ir siekiant pagerinti Duomenų subjekto kompiuteriui (įrenginiui) teikiamų Paslaugų kokybę. Bendrovė gali naudoti toliau nurodytų tipų slapukus.
 • Būtinieji slapukai – šie slapukai yra būtini naršant interneto svetainėje ir naudojant jos funkcijas, pvz., prisijungiant prie saugių svetainės sričių. Šie slapukai yra privalomi ir negali būti išjungti.
 • Funkciniai slapukai – šie slapukai leidžia interneto svetainei įsiminti Kliento praeityje padarytus pasirinkimus, pvz., kokios kalbos jis pageidauja arba koks yra jo naudotojo vardas ir slaptažodis, kad būtų lengviau automatiškai prisijungti.
 • „Google“ analitiniai slapukai – šie slapukai įrašo tam tikrą informaciją, pvz., kiek puslapių Klientas aplankė šioje interneto svetainėje, srauto šaltinį, kuris atvedė jį į svetainę, ir kiek laiko jis praleido puslapyje. Ši surinkta informacija naudojama interneto svetainės veikimo rezultatams matuoti, stebėti ir gerinti. Naudojant „Google Analytics“, nerenkama jokia neskelbtina asmeninė informacija. Jokia taip renkama informacija negali būti naudojama Klientui identifikuoti ar su juo susisiekti. Visa informacija yra apibendrinta ir, tokiu būdu, nuasmeninta. Vienintelis šių slapukų tikslas – pagerinti svetainės funkcijas. Jei norite daugiau sužinoti apie „Google Analytics“, spustelėkite čia. Tačiau Klientai, vis tiek norintys atsisakyti „Google Analytics“ slapukų, daugiau informacijos gali rasti čia.
 • „Facebook“ rinkodaros slapukai – Bendrovė gali kartkartėmis naudoti „Facebook Advertising“ ir „Facebook Pixel“ pakartotinės rinkodaros ir sekimo tikslais. Šis įrankis leidžia Bendrovei suprasti ir teikti reklamą bei padaryti ją aktualesnę Klientui. Surinkti duomenys lieka anonimiški ir Bendrovė negali matyti jokių atskirų naudotojų asmens duomenų.Surinktus duomenis išsaugo ir apdoroja „Facebook“. „Facebook“ gali susieti duomenis su Kliento „Facebook“ paskyra ir naudoti juos savo reklamos tikslais (pagal „Facebook“ duomenų naudojimo politiką, kurią galite rasti čia). „Facebook“ visiškai kontroliuoja per „Facebook Advertising“ ir „Facebook Pixel Re-Marketing“ surinktą informaciją. Klientas gali atsisakyti naudoti „Facebook“ slapukus ir „Facebook Pixel Re-Marketing“, pakeitęs savo „Facebook“ paskyros nustatymus čia.
8.3. Toliau pateikiamas šiuo metu mūsų naudojamų slapukų sąrašas:
Būtinieji slapukai
Pavadinimas Tiekėjas Paskirtis Galiojimo pabaiga
viewed_cookie_policy BDAR sutikimo dėl slapukų įskiepis Naudojamas saugoti informacijai, ar naudotojas sutiko, kad būtų naudojami slapukai. Jis nesaugo jokių asmens duomenų. 11 mėnesių
cookielawinfo-checkbox-necessary BDAR sutikimo dėl slapukų įskiepis Naudojamas naudotojo sutikimui dėl būtinųjų slapukų saugoti. 11 mėnesių
cookielawinfo-checkbox-non-necessary BDAR sutikimo dėl slapukų įskiepis Naudojamas naudotojo sutikimui dėl nebūtinųjų kategorijų slapukų saugoti. 11 mėnesių
PHPSESSID PHP programos naudojamas naudotojų unikalių seansų identifikaciniam kodui saugoti ir identifikuoti, siekiant valdyti naudotojų seansus interneto svetainėje. Slapukas yra seanso slapukas ir yra ištrinamas, kai uždaromi visi naršyklės langai. Baigia galioti pasibaigus naršymo seansui.
connectpay.com-cookies-info Skirtas patikrinti, ar naudotojas sutinka su slapukų politika. Pasibaigus naršymo seansui.
cookielawinfo-checkbox-others BDAR sutikimo dėl slapukų įskiepis Naudojamas naudotojo sutikimui dėl neklasifikuotų slapukų saugoti. 11 mėnesių
CookieLawInfoConsent BDAR sutikimo dėl slapukų įskiepis Slapukas įrašo numatytąją atitinkamos kategorijos mygtuko būseną kartu su CCPA būsena. Jis veikia tik kartu su kitu pirminiu slapuku ir jo reikšme. 1 metai
cookielawinfo-checkbox-advertisement BDAR sutikimo dėl slapukų įskiepis Naudojamas naudotojo sutikimui dėl reklaminių slapukų saugoti. 11 mėnesių
cookielawinfo-checkbox-functional BDAR sutikimo dėl slapukų įskiepis Naudojamas naudotojo sutikimui dėl funkcinių slapukų saugoti. 11 mėnesių
cookielawinfo-checkbox-performance BDAR sutikimo dėl slapukų įskiepis Naudojamas naudotojo sutikimui dėl našumo kategorijos slapukų saugoti. 11 mėnesių
cookielawinfo-checkbox-analytics BDAR sutikimo dėl slapukų įskiepis Naudojamas naudotojo sutikimui dėl analitinių slapukų saugoti. 11 mėnesių
Analitiniai slapukai
Pavadinimas Tiekėjas Paskirtis Galiojimo pabaiga
_fbp „Facebook Analytics“ Skirtas vizitams į interneto svetaines saugoti ir sekti. 24 valandos
_ga „Google Analytics“ Naudojamas naudotojams atskirti. 2 metai
_gat „Google Analytics“ Šį slapuką diegia „Google Universal Analytics“, kad apribotų kreipimųsi skaičių ir duomenų rinkimą didelio srauto svetainėse. 1 minutė
_gat_gtag_UA_145907203_1 „Google Analytics“ Unikaliam naudotojo identifikaciniam kodui saugoti. 1 minutė
_gid „Google Analytics“ Naudojamas informacijai apie tai, kaip lankytojai naudojasi interneto svetaine, saugoti ir padeda sukurti svetainės veikimo rezultatų analitinę ataskaitą. Renkami duomenys apie lankytojų skaičių ir iš kur šie lankytojai atėjo. 24 valandos
SAPISID „Google“ SAPISID slapukai leidžia „Google“ rinkti „YouTube“ svetainėje saugomų vaizdo įrašų naudotojų informaciją. Įterptas „YouTube“ vaizdo įrašas renka lankytojų informaciją ir informaciją apie koreguojamus pageidaujamus nustatymus. „Google“ žymių valdymo sistema naudoja šį slapuką, kad įvertintų ir pagerintų klientų patirtį. 2 metai
APISID „Google“ Naudojamas „Google“ žemėlapių naudotojų skaičiui ir elgesiui vertinti. 10 metų
HSID „Google“ SID ir HSID slapukuose yra įrašomi skaitmeniniu parašu pasirašyti ir užšifruoti naudotojo „Google“ paskyros identifikacinio kodo ir paskutinio prisijungimo prie jos laiko įrašai. Šių slapukų derinys leidžia „Google“ blokuoti daugelio tipų atakas, pvz., bandymus pavogti formų, kurias Klientas pildo tinklalapiuose, turinį. 1 diena arba daugiausia 2 metai
SID „Google“ Leidžia svetainei patvirtinti naudotojų tapatybę, užkirsti kelią apgaulingam prisijungimo duomenų naudojimui ir apsaugoti naudotojų duomenis nuo neįgaliotų asmenų. Pavyzdžiui, SID ir HSID slapukuose yra įrašomi skaitmeniniu parašu pasirašyti ir užšifruoti naudotojo „Google“ paskyros identifikacinio kodo ir paskutinio prisijungimo prie jos laiko įrašai. 2 metai
SIDCC „Google“ Apsaugo naudotojo duomenis nuo neteisėtos prieigos. 2 metai
SSID Google“ Leidžia „Google“ rinkti „YouTube“ svetainėje saugomų vaizdo įrašų naudotojų informaciją. 2 metai
SEARCH_SAMESITE „Google“ Naudojamas siekiant neleisti naršyklei siųsti šio slapuko kartu su kryžminėmis svetainių užklausomis (angl. cross-site requests). 182 dienos
1P_JAR „Google“ Rodyti suasmenintą reklamą, paremtą naujausiomis paieškomis ir ankstesne sąveika. 1 mėnuo
NID „Google“ Rodyti suasmenintą reklamą, paremtą naujausiomis paieškomis ir ankstesne sąveika. Seansas
OTZ „Google“ Padėti tinkinti reklamą „Google“ įrankiuose, pvz., „Google“ paieškoje. 1 mėnuo
Rinkodaros slapukai
Pavadinimas Tiekėjas Paskirtis Galiojimo pabaiga
fr „Facebook“ Naudojamas reklamai teikti, jos aktualumui vertinti ir gerinti. 3 mėnesiai
test_cookie Reklama Nustatyti, ar naudotojų naršyklė palaiko slapukus. 15 minučių
IDE, DSID „Google AdWords“ Vienas iš pagrindinių reklamos slapukų ne „Google“ svetainėse yra IDE, jis saugomas naršyklėse domene doubleclick.net. Kitas yra saugomas google.com ir vadinasi ANID. 2 metai
__Secure-3PAPISID , __Secure-3PSID , __Secure-3PSIDCC „Google AdWords“ Sukuria interneto svetainės lankytojo interesų profilį, kad naudojant pakartotinę rinkodarą būtų rodoma aktuali ir suasmeninta reklama. 2 metai
cb_anonymous_id Susijęs su AdRoll naudotoju 1 metai
cb_user_id Susijęs su AdRoll naudotoju 1 metai
cb_group_id Susijęs su AdRoll naudotoju 1 metai
8.4. Klientas turi nurodyti, sutinka ar nesutinka, kad būtų naudojami slapukai. Slapukų nuostatose Klientas gali peržiūrėti slapukų kategorijas. Slapukai (išskyrus būtinuosius slapukus) naudojami tik tuomet, jei Klientas sutinka su jų naudojimu.
8.5. Išsaugotų slapukų ištrynimas:
8.5.1. Jei tam tikru momentu lankydamiesi mūsų svetainėje leidote naudoti slapukus, bet dabar norite jų atsisakyti ir ištrinti surinktus slapukus, čia rasite instrukcijas, kaip tai padaryti savo naršyklėje.

Tvarkyti slapukų nustatymus

Trečiųjų šalių nuorodos

9.1. Bendrovė neprisiima jokios atsakomybės už jokias Bendrovės interneto svetainėje pateiktas trečiųjų šalių nuorodas ir joms taikomas privatumo politikas.

Šios Privatumo politikos pakeitimai

10.1. Bendrovė gali atnaujinti šią Privatumo politiką, kai to reikalauja galiojantys teisės aktai. Atnaujinta Privatumo politika bus paskelbta šioje interneto svetainėje.  Jei dėl atnaujinimų iš esmės pasikeis Asmens duomenų tvarkymas, Bendrovė apie tai informuos Klientą prieš šiems pakeitimams įsigaliojant.

Kliento, kaip asmens duomenų subjekto, teisės

11.1. Vadovaujantis duomenų apsaugos teisės aktais, duomenų subjektas turi teisę susipažinti su visais su duomenų subjektu susijusiais Asmens duomenimis, kuriuos surinko ar atskleidė Bendrovė, ir teisę reikalauti, kad tokie Asmens duomenys būtų ištaisyti, jeigu jie yra netikslūs ar neišsamūs. Taip pat duomenų subjektas bet kuriuo metu gali naudotis toliau nurodytomis teisėmis.
a) Teisė susipažinti su duomenimis. duomenų subjektas turi teisę gauti iš Bendrovės patvirtinimą, ar su juo susiję asmens duomenys yra tvarkomi, ir jei taip, susipažinti su minėtais asmens duomenimis.
b) Teisė į ištaisymą. duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad Bendrovė ištaisytų netikslius su juo susijusius Asmens duomenis, taip pat gali pasinaudoti savo teise reikalauti, kad būtų papildyti visi neišsamūs Asmens duomenys. Informuojame, kad Bendrovei gali tekti patikrinti bet kokių naujų duomenų subjekto Bendrovei pateiktų duomenų tikslumą.
c)  Teisė apriboti duomenų tvarkymą. Jei duomenų subjektas gali pateikti teisėtą priežastį, jis turi teisę reikalauti, kad jo Asmens duomenų tvarkymas būtų apribotas. Kai duomenų tvarkymas yra apribotas, tokius Asmens duomenis galima tvarkyti, išskyrus saugojimą, tik gavus duomenų subjekto sutikimą arba siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus, arba apsaugoti kito fizinio ar juridinio asmens teises, arba dėl svarbaus ES arba valstybės narės viešojo intereso priežasčių.
d)  Teisė į duomenų perkeliamumą. Duomenų subjektas turi teisę gauti visus su juo susijusius Asmens duomenis, kuriuos duomenų subjektas pateikė Bendrovei, taip pat jis turi teisę perduoti savo duomenis kitam duomenų valdytojui. Informuojame, kad ši teisė taikoma tik informacijai, kurią duomenų subjektas pateikė Bendrovei.
e)  Teisė reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“). Duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad Bendrovė ištrintų visus su juo susijusius Asmens duomenis, jei nėra pagrįstos priežasties Bendrovei toliau juos tvarkyti. Dėl tam tikrų teisinių priežasčių Bendrovė ne visada gali patenkinti tokius prašymus. Tokiais atvejais gavusi prašymą Bendrovė informuos duomenų subjektą, kad negali to padaryti.
f)  Teisė nesutikti. Duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad su juo susiję Asmens duomenys, kurie yra tvarkomi Bendrovės teisėtų interesų tikslais, būtų tvarkomi.
g)  Teisė atšaukti sutikimą. Duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą, kad Bendrovė naudotų jo Asmens duomenis. Tačiau tai neturės įtakos duomenų tvarkymo, kuris buvo atliktas prieš duomenų subjektui atšaukiant savo sutikimą, teisėtumui. Kai kuriais atvejais duomenų subjektui atšaukus savo sutikimą Bendrovė gali netekti galimybės teikti duomenų subjektui Paslaugas.
h) Teisė pateikti prašymą. Duomenų subjektas turi teisę teikti prašymus tiesiogiai Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (Bendrovės priežiūros institucijai asmens duomenų apsaugos klausimais) dėl bet kokių su asmens duomenų tvarkymu susijusių klausimų. Duomenų subjektas gali kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją jos nustatyta skundų nagrinėjimo tvarka.
11.2. Bendrovė įsipareigoja užtikrinti, kad duomenų subjektui būtų užtikrintos visos kitos duomenų subjekto teisės, aprašytos galiojančiuose įstatymuose.
11.3. Duomenų subjektas gali pateikti bet kokią užklausą dėl savo asmens duomenų tvarkymo susisiekęs su Bendrove, naudodamas šioje Privatumo politikoje nurodytą kontaktinę informaciją. Bendrovė įsipareigoja užtikrinti, kad visa prašoma informacija bus pateikta per 30 kalendorinių dienų nuo tos dienos, kai Bendrovė pirmą kartą gavo prašymą.

Susisiekite su Bendrove

12.1. Bendrovė mielai suteiks pagalbą iškilus bet kokioms problemoms. Susisiekite su Bendrove, siųsdami el. laišką mūsų toliau nurodytai duomenų apsaugos pareigūnei (DAP).
Duomenų apsaugos pareigūnas
El. paštas: [email protected]
12.2. Jei turite abejonių ar įtarimų dėl korespondencijos, kurią gavote iš „ConnectPay“ arba jos atstovų, arba jų vardu, autentiškumo, nedelsdami susisiekite su CP, pasinaudoję bet kuriais iš šių kontaktinių duomenų: el. paštu: [email protected] arba telefonu: +370 666 44600 I +356 279 22875